Rekrutacja

Jednostka Wojskowa GROM prowadzi nabór na stanowiska do zespołów bojowych oraz do pozostałych komórek wewnętrznych spośród:

 • żołnierzy w służbie czynnej;
 • żołnierzy rezerwy;
 • funkcjonariuszy innych służb mundurowych;
 • osób cywilnych, które po pozytywnym ukończeniu procesu rekrutacyjnego (selekcja) deklarują chęć udziału w szkoleniu wojskowym (np. NSR).

Minimalne wymagania dla kandydatów do służby w Jednostce Wojskowej GROM:

 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • zdolność do służby w jednostkach desantowo – szturmowych lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie stosownych badań;
 • realna znajomość języka obcego;
 • wiek do 30 lat (selekcja).

Dla kandydatów do korpusu oficerów zawodowych:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • stopień wojskowy co najmniej podporucznika (równorzędny), a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, BOR, itp.) posiadanie stopnia w korpusie oficerów.

Dla kandydatów do korpusu podoficerów zawodowych:

 • posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 •  posiadanie stopnia wojskowego równego lub bezpośrednio niższego od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, BOR, itp.) posiadanie stopnia podoficerskiego równorzędnego  stopniowi wojskowemu. Istnieje również możliwość powołania żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;

Dla kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych:

 • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Zainteresowane osoby, spełniające wymagania, proszone są o przesłanie na adres Jednostki lub na adres:

2305.rekrutacja@ron.mil.pl
w formie zeskanowanego pliku (JPG lub PDF - jednego niespakowanego pliku), niżej wymienionych dokumentów:

 • kwestionariusz rekrutacyjny zamieszczony na stronie internetowej w zakładce PLIKI DO POBRANIA na stronie www.grom.wp.mil.pl;
 • list motywacyjny, w którym szczególnie zostaną opisane:
  •  własne predyspozycje
  •  wizja (idealny obraz w przyszłości) służby w JW 2305
  • deklarowana znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego

Pozostałe, niżej wymienione dokumenty kandydat powinien mieć przygotowane do przedstawienia przy pierwszy etapie selekcji lub kwalifikacji:

 • kopia rozkazu lub decyzji personalnej o wyznaczeniu na obecnie zajmowane stanowisko służbowe;
 • kopia decyzji lub rozkazu personalnego dotyczącego mianowania na stopień w przypadku jeżeli mianowanie nie jest zawarte w treści decyzji lub rozkazu personalnego wyznaczającego na obecnie zajmowane stanowisko służbowe;
 • kopia kontraktu na pełnienie służby kontraktowej (dot. żołnierzy zawodowych pełniących służbę kontraktową);
 • kopia orzeczenia o zdolności do służby w jednostkach desantowo – szturmowych (w przypadku posiadania);
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku posiadania);
 • dokumenty potwierdzające posiadany stopień (kserokopia książeczki wojskowej, kopia decyzji lub rozkazu personalnego dotyczącego mianowania na stopień wojskowy, wyciąg z rozkazu, decyzji) - dotyczy żołnierzy rezerwy i funkcjonariuszy służb mundurowych.
 • kopia zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku posiadania);
 • kopia ostatniej opinii służbowej;

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać przy każdym procesie kwalifikacyjnym i selekcyjnym.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 261 893 194, CMON 893 194
lub 261 893 198, CMON 893 198 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00

Przesłanie kompletu dokumentów powoduje rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego.

BRAK KOMPLETU DOKUMENTÓW LUB NIE PODANIE PEŁNYCH INFORMACJI W ANKIECIE SKUTKUJE ODRZUCENIEM KANDYDATA.

Jednostka zastrzega sobie odmowę dalszej weryfikacji kandydata bez podania przyczyny.

Pozytywne ukończenie procesu rekrutacyjnego:

- kwalifikacji: nie skutkuje jednoczesnym wyznaczeniem w strukturach Jednostki;

- selekcji: gwarantuje 100% pewność przyjęcia do Jednostki

KWALIFIKACJA

SELEKCJA